Návštěvní řád

Platný od 12. února 2019

Národní památkový ústav

 územní památková správa v Kroměříži

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

státní zámek Kunštát (dále jen „objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Areálem se rozumí celý památkový objekt, tedy všechny budovy, nádvoří, komunikace, park, zahrady a další části objektu (dále jen „areál“). Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu.

 

Areál se podle přístupnosti dělí na tři části:

 • části objektu volně přístupné veřejnosti v návštěvní době objektu
 • části objektu veřejnosti nepřístupné (označeny vnitřním informačním systémem)
 • části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného, tzv. „prohlídkové okruhy“

                   

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna objektu je v návštěvních dnech otevřena v měsících duben a říjen od 9.30 do 15.00 hodin; v měsících květen, červen a září od 9.30 do 16.00 hodin; v měsících červenec a srpen od 9.30 do 17.00 hodin.
 2. Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně objektu a na webových stránkách:

www.zamek-kunstat.cz.

 1. Prohlídkové okruhy jsou přístupné pouze s průvodcem.
 2. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i objektu je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 3. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 3 osob pro základní návštěvní okruhy, 2 osob pro výběrový okruh Hrad, a to včetně osob se vstupem zdarma (návštěvníci s právem bezplatného vstupu, zaměstnanci NPÚ, děti do 6 let věku apod.). Skupina méně než 3 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu. V případě poslední prohlídky se tato prohlídka uskuteční bez ohledu na počet návštěvníků. Pokud zájemci o prohlídku nechtějí vyčkat do dalšího termínu prohlídky, nebo pokud vyžadují samostatnou prohlídku pouze pro svou skupinu, která je menší, než je maximální možný počet osob ve skupině uvedený u přehledu návštěvních okruhů v bodě 1), zaplatí vstupné jako při plně obsazené skupině. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek.
 4. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout se správou památkového objektu, a to písemně, telefonicky nebo e-mailem. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky bude zrušena. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu dalšími osobami do maximální kapacity prohlídky.

 

     Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpoplatněných částí areálu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanoví cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu a v kanceláři správy památkového objektu.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku). U prohlídkových okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas zahájení prohlídky, pro které je platná.
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

 

     Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Kdokoli mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se nachází v návštěvní době v objektu, je z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto návštěvním řádem.
 2. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
 3. Při prohlídce exteriérů a interiérů návštěvníci věnují zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty památkového objektu. Zvýšenou opatrnost vyžaduje případný pohyb v pantoflích. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svojí bezpečnost, bezpečnost svých dětí a případně dalších svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě jsou návštěvníci povinni dbát o zvýšenou opatrnost v souvislosti se sněhem, náledím či možností pádu větví.
 4. V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 5. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že cizojazyčný výklad není možné zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem nebo prostřednictvím poskytovaných audiozařízení. Při tlumočení je třeba vždy dbát na etiketu a zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.
 6. Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů může správa památkového objektu část objektu uzavřít.
 7. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.
 8. Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.

 

     Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v objektu pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu či sbírek bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu objektu zcela zakázán.
 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu či obuvi.
 5. V interiérech památkového objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Kouření v exteriérech je dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu v článku 6 bodu 1.
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu veškeré chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.
 7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, trekingovými holemi, taškami, deštníky a zvířaty.
 8. Každý návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky v památkovém objektu, vyjadřuje vstupem do tohoto objektu svůj souhlas s tím, že se dobrovolně podrobí veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčká příjezdu Policie ČR a bude dbát jejích pokynů (případně i souhlas s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel provedenou příslušníky Policie ČR).
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho kulturní mobiliář, park či zahradu i jiný majetek v areálu. Zejména je zakázáno:
  • dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  • během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;
  • rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  • jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem apod.;
  • vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu, zahradách, oborách, vylepovat v areálu plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity, jinak narušovat klid a pořádek,
  • jezdit v areálu objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky), přičemž jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je dále upraven specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu v článku 6 bodu 2.
  • parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a veřejná parkoviště;
  • dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.
 10. Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není dovolen, jejich přístup do interiérů památkového objektu je zakázán.
 11. V interiérech památkového objektu či v dalších vyznačených prostorách areálu je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace s použitím blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky. Veškeré fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti. Fotografování v interiérech památkového objektu je dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu v článku 6 bodu 3.
 12. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
 13. Geocaching a s ním spojené aktivity jakož i pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.

 

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je možné jen na vyhrazených místech, ta jsou osazena popelníky.
 2. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu památkového objektu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby. Tato dospělá osoba odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky.
 3. V prostoru základního návštěvního okruhu „Reprezentační prostory jižního křídla“ je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace zcela zakázáno. Fotografování bez blesku je povoleno pouze na základním okruhu II „V erbu tří pruhů“ a na výběrovém okruhu „Hrad“ vyjma Rytířské síně.

 

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, připomínky, pochvalu či stížnosti mohou návštěvníci vyjádřit ústě, telefonicky na tel. 516 462 062, zaslat písemně na e-mail kunstat@npu.cz, nebo písemně uplatnit přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Vyjádřit svoji pochvalu, připomínku, stížnost či vznést dotaz mohou návštěvníci ústně, písemně či telefonicky na územní památkové správě NPÚ v Kroměříži. Tel. 573 301 432, e-mail ups.kromeriz.pr@npu.cz
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 12. února 2019; současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

 

Správa památkového objektu                                                     Národní památkový ústav

Bc. Radim Štěpán                                                                           Ing. Petr Šubík

Vedoucí správy SZ v Kunštátě                                                           Ředitel NPÚ, ÚPS v Kroměříži