Návštěvní řád

Platný od 1. března 2018

Národní památkový ústav

územní památková správa v Kroměříži
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

státní zámek Kunštát (dále jen „objekt“) 


 
Článek 1 – PŘÍSTUPNOST OBJEKTU

1. Objekt se podle přístupnosti dělí na tři části:

a) Části objektu veřejnosti nepřístupné (označeny vnitřním informačním systémem)

b) Části objektu volně přístupné (zahrada, park, příkopy, nádvoří atp.), které jsou veřejnosti otevřeny od 30. března do 31. října příslušného roku v návaznosti na článek 1. d) tohoto návštěvního řádu

c) Části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného (návštěvní okruhy) jsou přístupné pouze s průvodcem.  

d) Návštěvní okruhy objektu jsou veřejnosti přístupny takto:  
 

Základní návštěvní okruh I. "Reprezentační prostory jižního křídla"


květen, červen a září       10:00 – 12:00       13:00 – 16:00 denně mimo pondělí

červenec a srpen               9:00 – 12:00       13:00 – 17:00 denně mimo pondělí

říjen                                 pouze pro předem objednané v době od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, začátek prohlídek v každou celou hodinu.

Délka prohlídky: cca 60 minut.

Maximální počet osob v prohlídce 25 
 
       

Zákadní návštěvní okruh II. "V erbu tří pruhů"

           
 březen, duben a říjen        10:00 – 12:00       13:00 – 15:00 jen o sobotách, nedělích a svátcích, pro předem objednané i v ostatní dny kromě pondělí, začátek prohlídek v každou celou hodinu

květen, červen a září         10:00 – 12:00       13:00 – 16:00 denně mimo pondělí

červenec a srpen                 9:00 – 12:00       13:00 – 17:00 denně mimo pondělí

Délka prohlídky: individuální (cca 60 minut).

Maximální počet osob v prohlídce 25 
 

Výběrový návštěvní okruh I. "Hrad"


červen – září: 10:00 + 14:00 denně mimo pondělí, pro předem objednané

Délka prohlídky: individuální (cca 120 minut)

Maximální počet osob v prohlídce 10.

 

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU 

1. Pokladna objektu v návštěvní dny otevírá 30 minut před začátkem první prohlídky a zavírá se ukončení poslední prohlídky.

2. Čas první prohlídky a interval mezi jednotlivými prohlídkami návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita návštěvnických okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.  

3. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 3 osob pro základní návštěvní okruhy, 2 osob pro výběrový návštěvní okruh „Hrad“, a to včetně osob neplatících (návštěvníci s právem bezplatného vstupu, zaměstnanci NPÚ, děti do 6 let věku apod.). Skupina méně než 3 návštěvníci vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Pokud zájemci o prohlídku nechtějí vyčkat dalšího termínu prohlídky, nebo pokud vyžadují samostatnou prohlídku pouze pro svou skupinu, která je menší, než je maximální možný počet osob ve skupině uvedený u přehledu návštěvních okruhů v bodě 1), zaplatí vstupné jako při plně obsazené skupině. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.

4. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.

 

Článek 3 – VSTUPNÉ

1. Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži. Cenový výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy památkového objektu. Vstupem do areálu objektu, popřípadě zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců správy památkového objektu.

2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), u návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas prohlídky, pro který je prohlídka platná.  

3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.  

4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

6. Výše vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný cenový výměr.

 
Článek 4 – PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

1. Kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto návštěvním řádem.

2. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.  

3. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

4. V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.

5. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.

6. Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu. 
 
 

Článek 5 – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

1. Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.  

2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem.

3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.

4. V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. Místa pro kouření jsou vyhrazená instalací popelníků. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců památkového objektu.  

5. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik.  

6. Do instalovaných interiérů objektů je zakázán přístup s příliš objemnými zavazadly, taškami, deštníky, trekingovými holemi a zvířaty.

7. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.

8. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).

9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:

a) dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;  

b) opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;

c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;

d) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;

e) vhazovat cokoli do kašen a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, zahradách, oborách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, čí aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;

f) jezdit v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky;

g) parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť;

h) krmit nebo jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata chovaná v zahradách a parcích;

i) umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí památkového objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku, do interiérů a na návštěvnické okruhy je vstup se psy a jinými zvířaty striktně zakázán. 
 
10. V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá správa objektu žádnou odpovědnost.  

11. V interiérech objektu, či v dalších vyznačených prostorách je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakýchkoli dalších osvětlovacích a pomocných technik. V prostoru základního návštěvního okruhu „Reprezentační prostory jižního křídla“ je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace zcela zakázáno.

12. V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

13. Je zakázáno jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu použít ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži.  

14. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu. Správa památkového objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.

15. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správa památkového objektu. 
 

 
Článek 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy         památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Kroměříži, tel.: 573 301 432, e-mail: ups.kromeriz.pr@npu.cz  

2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2018 a současně se ruší dosavadní řád, platný od 1. března 2016. 
 
    
 
 
 
Radim Štěpán v.r. 

kastelán

státní zámek Kunštát

 

 

Ing. Jan Slezák v.r. 

ředitel   

Národní památkový ústav     

Územní památková správa v Kroměříži   

 

 

Návštěvní řád ke stažení: Navstevni rad - SZ Kunstat - 2018.pdf