Restaurování portrétů a podlahy v Rytířském sále

SZ Kunštát – restaurování portrétů a podlahy v Rytířském sále registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011169

Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP) (prolink: http://www.irop.mmr.cz/cs/ )  
  • prioritní osa: 4. Komunitně vedený místní rozvoj
  • specifický cíl: 4.1 "Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu"
  • výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD  (průběžná výzva č. 06_16_073) (prolink: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty
  • výzva nositele SCLLD: 5. výzva MAS Boskovicko PLUS, z. s. – „Kulturní památky pro návštěvníky“ (prolink: http://www.masboskovickoplus.cz/kulturni%2Dpamatky%2Dpro%2Dnavstevniky/ds-1037/p1=2909 )
  • doba trvání projektu: 31. 1. 2019 – 31. 5. 2022
  • stav projektu: realizace
  • celkové zdroje na realizaci projektu: 1 893 451,67 Kč
  • na projekt je poskytována finanční podpora z EU: celkové způsobilé výdaje: 1 644 231,67 Kč z toho, 1 562 020,08 Kč, (95%) ze strukturálních fondů (ERDF) a 82 211,59 Kč (5%) ze státního rozpočtu (národní veřejné zdroje)
  • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje):
  • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 9/2019 ze dne 11. 11. 2019.

Zaměření a cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je obnova součásti kulturní dominanty regionu MAS Boskovicko PLUS prostřednictvím zrestaurování a zpřístupnění intarzovaných parket a obrazů v Rytířském sále. Jedná se o pět portrétů držitelů Řádu zlatého rouna - Augusta I. Silného, Augusta III., Karla VI., Františka Štěpána Lotrinského a Karla Alexandra Lotrinského. Malba na obrazech je potemnělá, čitelnost znesnadňuje hustá síť hlubokých krakel. Parkety o ploše 92 m2 pochází z 2. poloviny 19. století, z období neobaroka. Jedná se o čtvercové třívrstvé parkety, které jsou klížené a intarzované dubovou a javorovou švartnou s dubovými okraji po obvodu sálu a s voskovou povrchovou úpravou. V současné době jsou poškozeny prasklinami, škrábanci a skvrnami. Po realizaci budou oba výstupy projektu zpřístupněny v rámci prohlídkového okruhu.